Obstarávanie

Podnikáme a stretávame sa v rôznych obchodných oblastiach - v tlačiarenskom priemysle, strojárstve, architektúre a developmente, športe. Pritom vždy na konci procesu narážame v nejakej podobe na problematiku odpadov a rôzneho stupňa degradácie Zeme. Tej Zeme, na ktorej žijeme, podnikáme, vychovávame svoje deti, Zeme, z ktorej čerpáme nielen komerčnú energiu, ale aj energiu pre všetky naše osobné aktivity.

Zem je Zdrojom našej energie.

Zem je však zároveň zdrojom aj surovín, ktoré často meníme na odpady. Je miestom, ktoré nadmerným zaťažovaním postupne degradujeme. Ak už vzniknú odpady, chceli by sme ich zmeniť na iné Zdroje. Zdroje, ktoré môžeme znova vrátiť do Zeme vo forme, ktorá jej nielenže neublíži, ale naopak, pomôže sa jej regenerovať. Zdroje môžu byť energiou pre našu Zem.

Zdroje Zeme a.s.

Ďalej

BRKO biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Neviete čo s dlhodobo hromadeným biologickým odpadom? Vrátime ho zakrátko do obehu.

Komplex zariadení a spôsob na bezodpadové spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý prakticky on-line mení bioodpad na druhotne využiteľné bioprodukty a bioenergiu.

effeco eco effective soil care

Chcete znova vo svojej pôde červíky? Použite effeco.

Efektívny ekologický substrát a hnojivo zároveň

  • pre dlhodobú regeneráciu vyčerpanej a chemicky ošetrovanej pôdy
  • na báze kombinácie biouhlíka a zvieracieho hnoja
  • s návratom k historicky prírodným zákonitostiam na základe najnovších svetových trendov
Zistite viac na effeco.eu

Know-how

Vyvíjame riešenia pre bezodpadovú likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a tvoríme technológiu a implementujeme procesy vedúce k regenerácií a zúrodňovaniu pôdy. Tieto činnosti považujeme za jedinečné a preto ich chránime.

Ochranné známky

Vlastníme ochrannú známku na obchodnú značku Zdroje Zeme a na meno hlavného produktu na biouhlíkový regeneračný a zúrodňovací substrát effeco.

Patenty / Úžitkové vzory

Vlastníme niekoľko priemyselných úžitkových vzorov a máme podané prihlášky pre domáce a medzinárodné patentové vzory na výrobný proces, produkty a zariadenia pre spracovanie biologického odpadu a výrobu regeneračného substrátu.

PP98-2016 / PUV 120-2016
PP114-2016 / PUV 148-2016
PP113-2016 / PUV 147-2016
PP54-2017 / PUV151-2017

Certifikácia

V súčasnosti sme v procese certifikácie a previerok účinnosti a udržateľnosti procesov regenerácie a zúrodňovania pôdy prostredníctvom biouhlíkového substrátu effeco.

Na získaní auditu pre ekonomickú a ekologickú udržateľnosť procesov a výrobkov spolupracujeme s celosvetovo uznávanou spoločnosťou.


Filozofia

Našou filozofiou je správať sa v celom rozsahu podnikateľského pôsobenia maximálne šetrne k životnému prostrediu a to od spracovania odpadov, cez bio procesy a produkty, až po rekonštrukciu nevyužívaných brownfieldov a použitie recyklovateľných obalov.

Ale rovnako ako v ekológii chceme pomáhať rozvíjať a podporovať aj aktivity, ku ktorým máme ľudsky blízko.

Donorstvo

  • Vianočné trhy v obci / podporili sme prijemnú atmosféru predvianočných sviatkov finančným darom
  • Príspevok deťom v núdzi / podporili sme dve rodiny v obci finančným darom
  • Golfové turnaje 2018 / finančne a materiálne podporujeme rozvoj tohto športu, výchovu a aktivity detí v malom klube www.zrgk.sk

Mapa Zdroje Zeme a.s., Horný Jatov 37, Trnovec n./Váhom

Sídlo

Zdroje Zeme a.s.

Strojárenská 1

900 27 Bernolákovo

Slovenská republika

Prevádzka

Zdroje Zeme a.s.

Horný Jatov 37

925 71 Trnovec nad Váhom

Slovenská republika

Kontakty

Telefón

+421 903 784 302
+421 948 409 113

Email

info@zdrojezeme.eu


Ing.arch. Miroslav Marynčák

Ing.arch. Miroslav Marynčák

predseda predstavenstva

"Je jedno čo robíš. Rob to so zanietením a s ohľadom na prírodu a ľudí okolo seba."


Ing. Vladimír Veselovský

Ing. Vladimír Veselovský

člen predstavenstva

"Žijeme v dobe, kedy musíme hľadať rôzne riešenia. Aj s pomocou odpadov..."