ZDROJE ZEME a.s. ® Obstarávanie link na profil VO

Výzva č.16 na predkladanie súťažnej ponuky

Seal of Excellence - EFFECO-Cirkulárne riešenie
pre bioodpad, energiu, pôdu a poľnohospodárstvo -
kód projektu : 313031BDY1

V77

Európska únia - Kohézny fond
Ministerstvo životného prostredia SR
Operačný program kvalita životného prostredia

Názov projektu

Zhodnocovanie odpadov a príprava na ich opätovné použitie a recykláciu

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšiť mieru zhodnocovania nie nebezpečných odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu v regióne prostredníctvom realizácie aktivít projektu.

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu

12/2020 -7/2022

ITMS2014+ kód:

310011Z957

Zazmluvnená výška NFP: 2 366 097,68 EUR

Celkové oprávnené výdavky sú 5 257 994,84 EUR

Zavrieť