Obstarávanie

Ľudstvo odnepamäti využívalo prírodné zdroje, napr. pôdu, lesy a nerasty. V 20. storočí sa poľnohospodárska produkcia neúmerne zvýšila. Výsledkom je devastovaná pôda a emisie, ktoré spôsobujú klimatickú krízu. Existujú politiky a iniciatívy, ktoré podporujú transformáciu na udržateľný životný cyklus zdrojov. Existujúce riešenia sa však zameriavajú viac na recyklovanie (1 - 2 krát) ako na skutočnú obnovu prírodných zdrojov.

Riešenie EFFECO od spoločnosti Zdroje Zeme sa výrazne líši. Premieňa odpad na hodnotu spracovaním komunálneho a priemyselného biologicky rozložiteľného odpadu, odpadu z poľnohospodárstva a živočíšnej výroby. Jedná sa o udržateľné riešenie, ktorého hlavným produktom je substrát na zlepšenie kvality pôdy a zelená energia. Je to inovatívne riešenie obehového hospodárstva, ktoré prispieva k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ako ich definuje OSN a plán EÚ „Zelená dohoda“.

Spoločnosť Zdroje Zeme je členom združenia Európska sieť kompostu s poslaním propagovať prijatie udržateľných systémov nakladania s organickým odpadom prostredníctvom integrácie stratégií, technologického rozvoja a zlepšovania postupov.

Ďalej

Riešenie na spracovanie biologického odpadu

Separovaný zber biologického odpadu a jeho recyklácia sa stanú v EÚ povinnými do roku 2024.

Patentovaný proces EFFECO zvyšuje účinnosť existujúcich riešení na spracovanie biologického odpadu ako sú kompostovanie a anaeróbna digescia.

Od 31. decembra 2023 musí byť biologický odpad buď separovaný a recyklovaný pri zdroji, alebo separovane zbieraný a nemiešaný s inými druhmi odpadu. - Smernica EÚ (EÚ) 2018/851 o odpade

  • Komplexný proces EFFECO je možné za rozumnú cenu integrovať ako nadstavbu existujúcich spracovateľských metód.
  • Proces EFFECO je energeticky pozitívny s bio-palivami ako vedľajšími produktmi (bio CNG, bio-metán).
  • Akýkoľvek závod na kompostovanie a / alebo anaeróbnu digesciu sa môže stať prevádzkou s metódou EFFECO.
  • EFFECO kombinuje výhody oboch a prekonáva ich limity patentovanou inováciou.
  • Nové závody na spracovanie biologického odpadu môžu ťažiť z overenej praxe pilotného závodu EFFECO v Hornom Jatove na Slovensku.
  • Porozprávajte sa s našim tímom a prineste EFFECO do vášho regiónu!

Substrát na zlepšenie kvality pôdy

Viac ako 60% európskej pôdy je nezdravej a 25% pôdy je vystavenej vysokému riziku dezertifikácie. Spoločnosť je signatárommanifesta na záchranu pôdy Save Organics in Soli Manifesto a ponúka aj konkrétne riešenie tohto problému.

EFFECO je substrát na vylepšenie pôdy. Obnovuje prírodné zdroje, pretože je schopný viazať uhlík, zvyšovať úrodnosť pôdy a obnovovať život v zemi.

Je to udržateľná starostlivosť, ktorá využíva nekonečný cyklus obnovy prírodných zdrojov na zvýšenie úrodnosti a kvality pôdy.

Podporujeme používanie organických hnojív a zúrodňovacích látok, čím sa zníži závislosť EÚ od dovozu minerálnych hnojív. - Nariadenie EÚ (EÚ) 2019/1009 o hnojivách.

  • Substrát EFFECO má trvanlivosť viac ako 10 rokov a je ľahko skladovateľný, prevážateľný a aplikovateľný na pôdu.
  • Substrát EFFECO obsahuje recyklované živiny a zvyšuje obsah organických látok v pôde.
  • Pôda v EÚ môže ukladať až 3,5 milióna ton CO2 ročne a súčasne sa stať úrodnejšou vďaka EFFECO.
Zistite viac na effeco.eu

Know-how

Naše riešenia sú založené na pôvodnom výskume a vývoji spoločnosti a jej strategických partnerov. Výrobný proces, výrobky a zariadenia na spracovanie biologického odpadu a výroba regeneračného substrátu sú chránené štyrmi domácimi a dvoma medzinárodnými patentmi v mnohých krajinách. To umožňuje rozvíjať podnikanie s vysokou pridanou hodnotou na Slovensku, ale aj v rôznych regiónoch EÚ. Ochranná známka riešenia, produktu a názov spoločnosti Zdroje Zeme tiež podliehajú ochrane.

Ochranné známky

Vlastníme ochrannú známku na obchodnú značku Zdroje Zeme a na meno hlavného produktu na biouhlíkový regeneračný a zúrodňovací substrát effeco.

Patenty / Úžitkové vzory

Vlastníme niekoľko priemyselných úžitkových vzorov a máme podané prihlášky pre domáce a medzinárodné patentové vzory na výrobný proces, produkty a zariadenia pre spracovanie biologického odpadu a výrobu regeneračného substrátu.

PP98-2016 / PUV 120-2016
PP114-2016 / PUV 148-2016
PP113-2016 / PUV 147-2016
PP54-2017 / PUV151-2017

Certifikácia

V súčasnosti sme v procese certifikácie a previerok účinnosti a udržateľnosti procesov regenerácie a zúrodňovania pôdy prostredníctvom biouhlíkového substrátu effeco.

Na získaní auditu pre ekonomickú a ekologickú udržateľnosť procesov a výrobkov spolupracujeme s celosvetovo uznávanou spoločnosťou.


Pilotné stredisko

Pilotné stredisko v Hornom Jatove (SK) sa zmenilo zo zničeného brownfieldu na experimentálny a pilotný výrobný závod. Ťaží z blízkosti miestnych zdrojov (priemer 50 km), ktoré poskytujú biologicky rozložiteľný komunálny, priemyselný a poľnohospodársky odpad, stanicu na výrobu biopalív a dopyt po bio-hnojivách miestnymi výrobcami obilnín a zeleniny.

Rovnaký vzorec vzťahov sa bude vyhľadávať v komerčných výrobných závodoch v ďalších regiónoch. Pilotná prevádzka je navrhnutá na spracovanie 150 000 ton odpadu a vyprodukovanie 20.000 ton effeco pomocou ZZ a 1,2 MWh energie ročne.


Mapa Zdroje Zeme a.s., Horný Jatov 37, Trnovec n./Váhom

Sídlo

Zdroje Zeme a.s.

Stará Vajnorská 39

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Prevádzka

Zdroje Zeme a.s.

Horný Jatov 1161

925 71 Trnovec nad Váhom

Slovenská republika

Kontakty

Telefón

+421 947 955 600
+421 948 409 113

Email

info@zdrojezeme.eu


Miroslav Marynčák

Miroslav Marynčák

CEO, člen predstavenstva

"Je jedno čo robíš. Rob to so zanietením a s ohľadom na prírodu a ľudí okolo seba."


Ing. Vladimír Veselovský

Ing. Vladimír Veselovský

predseda predstavenstva

"Žijeme v dobe, kedy musíme hľadať rôzne riešenia. Aj s pomocou odpadov..."